มาดูมาตรฐานส่วนควบ และ เครื่องอุปกรณ์ ของรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงกัน

 
 

      คุณรู้หรือไม่ว่ากระทรวง ได้กำหนดใช้กฎบังคับเกี่ยวกับ เครื่องอุปกรณ์ และ ส่วนควบ ของรถทีใช้ก๊าซ LPG หรือ Liquefied Petroleum Gas เป็นเชื้อเพลิง และ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้

 1. ถัง หรือ ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตเลียมเหลว (Cylinger or Container) ต้องเป็นไปตาม มอก.370 หรือ ECE R 67


 2. อุปกรณ์ทำไอก๊าซ และ ปรับความดันก๊าซ (Vaporizer and Pressure regulator) ต้องเป็นไปตาม มอก. 1001 หรือ ECE R 67


 3. ลิ้นป้องกันการไหลเกิน (Excess flow valve) ต้องเป็นไปตาม ECE R67


 4. ลิ้นเปิดปิด (Shut-off valve) และ ลิ้นบรรจุ (Filling valve) ต้องเป็นไปตาม AS/NZS 1425 หรือ ECE R 67 หรือ UL 1769


 5. อุปกรณ์วัดระดับก๊าซเหลว (Level indicator or Fixed liquid level gauge)


 6. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดลิ้นระยะไกล (Remotely controlled service valve) ต้องเป็นไปตาม AS/NZS 1425 หรือ ECE R 67


 7. อุปกรณ์ป้องกันการบรรจุเกิน (Overfill protection device) ต้องเป็นไปตาม ECE R 67 หรือ UL 2227


 8. อุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure relief device) ต้องเป็นไปตาม CGA S-1.1 หรือ ECE R 67


 9. อุปกรณ์ฉีดก๊าซหรือจ่ายก๊าซ (Infector or Gas injection device) ต้องเป็นไปตาม ECE R 67 หรือ ECE R 110


 10. อุปกรณ์ตรวจวัดความดันหรืออุณหภูมิ (Pressure or Temperature sensor/indicator) ต้องเป็นไปตาม ECE R 67 หรือ ECE R 110


 11. อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit) ต้องเป็นไปตาม ECE R 67 หรือ ECE R 110


 12. ท่อนำก๊าซแบบยืดหยุ่น (Flexible fuel line) ต้องเป็นไปตาม ECE R 67 หรือ ECE R 110


 13. ท่อนำก๊าซแบบคงตัว (Rigid fuel line) ต้องเป็นไปตาม ASTM A 254 หรือ ASTM B 837 หรือ หรือ ECE R 67
      เมื่อเราได้ทราบข้อมูล การกำหนดมาตรฐานส่วนควบ และ เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงแล้ว หากเราต้องการนำรถไปติดตั้งระบบ ก๊าซ LPG ขอให้นำข้อมูลนี้ไปประกอบการเลือกอู่ติดตั้ง เพื่อใช้สอบถาม ว่าอู่ติดตั้งได้ใช้ส่วนควบฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมการขนส่งทางบก กำหนดติดตั้งให้กับรถของเราหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง และ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรา

 
 

ขอขอบคุณ สารสวัสดิภาพ การขนส่ง ฉบับที่ 86

 
 
« กลับหน้าหลักเรื่องของรถ
ไปหมวดอื่น